Địa chỉ: Châu Đức - Vũng Tàu

Hội nghị CMHS năm học 2020-2021


       Thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành  theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác của nhà trường năm học 2020 - 2021; Theo sự thống nhất của Ban đại diện cha mẹ học sinh với nhà trường, ngày 25 tháng 9 năm 2020, trường MN Ánh Dương tổ chức Hội nghị CMHS năm học 2020 - 2021

 

         Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch, có đông đảo quý CMHS tham gia ý kiến và đưa đến thống nhất các nội dung trong Hội nghị./.