Địa chỉ: Châu Đức - Vũng Tàu

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020-2021


     Thực hiện theo sự hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động, Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, chấp hành theo hướng dẫn của Phòng giáo dục huyện Châu Đức và BGH nhà trường. Ngày 26/9/2020 Trường MN Ánh Dương tiến hành Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2020-2021.

     Hội nghị diễn ra theo đúng chương trình kế hoạch

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VCNLĐ NĂM HỌC 2020 - 2021

I. Phần mở đầu

1. Chào cờ, hát quốc ca

2. Tuyên bố lí do

3. Giới thiệu đại biểu

4. Bầu đoàn chủ tịch

5. Bầu thư kí hội nghị

II. Phần nội dung

1. Thông qua chương trình Hội nghị

2. Đọc diễn văn khai mạc Hội nghị

3. Kiểm điểm về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của đơn vị, của người đứng đầu cơ quan. Bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021 của đơn vị.

4. Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lí và sử dụng tài sản nhà nước; Quy chế khen thưởng;  Quy chế nâng lương; Quy chế làm việc; Quy chế quy định, quy tắc ứng xử; Quy chế văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị, của công đoàn. Thông qua quỷ công đoàn.  Phát động phong trào thi đua và kí kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn.

5. Thảo luận, đóng góp ý kiến của Hội nghị, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị.

6. Ban thanh tra nhân dân báo cáo công tác và phương hướng nhiệm vụ; Bầu Ban thanh tra nhân dân.

7. Khen thưởng và phát thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích trong công tác năm học 2019-2020

8. Thư ký thông qua biên bản hội nghị

9. Đọc diễn bế mạc  Hội nghị

10. Chào cờ

* Kết thúc

Không khí Hội nghị trang nghiêm, đoàn kết

Sự kí kết thành công giữa nhà trường và Công đoàn

Khen thưởng cho tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020

     Thông qua Hội nghị, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Hội Nghị đề ra, Hội nghị kêu gọi tất cả các Đ/c CB GV NV trường MN Ánh Dương dù ở bất cứ cương vị nào hãy ra sức vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và tận tâm, tận tụy với nhiệm vụ được giao, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực...đáp ứng với những tiêu chuẩn của người giáo viên trong thời đại mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà nghị quyết mà Hội nghị đã đề ra, đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường đi lên góp phần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển đất nước.

     Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp trong sự thống nhất 100 % của tập thể./.